Traditional

送葉尚書

曩歲榜扁舟,萬裏歸自蜀。
五月下瞿唐,六月過浮玉。
於時始識公,一笑忘暑毒。
羽扇臨清流,華觴跋紅燭。
一別十五年,去日如電速。
孤生晚還朝,歛退慚陸陸。
要津非所冀,見公心自足。
斥歸又七載,衰病將就木。
造物哀其窮,公來位嶽牧。
每見語諄諄,與世異寒燠。
聖朝方急賢,登用及釣築,如公實舊德,顧豈待夢蔔。
初聞一劄下,已報四輩趣。
懸知新天子,虛懷須啟沃,願公論其大,始為天下福。
即宣垂拱麻,寧復摛文宿?

Simplified

送叶尚书

曩岁榜扁舟,万里归自蜀。
五月下瞿唐,六月过浮玉。
於时始识公,一笑忘暑毒。
羽扇临清流,华觞跋红烛。
一别十五年,去日如电速。
孤生晚还朝,歛退惭陆陆。
要津非所冀,见公心自足。
斥归又七载,衰病将就木。
造物哀其穷,公来位岳牧。
每见语谆谆,与世异寒燠。
圣朝方急贤,登用及钓筑,如公实旧德,顾岂待梦卜。
初闻一札下,已报四辈趣。
悬知新天子,虚怀须启沃,愿公论其大,始为天下福。
即宣垂拱麻,宁复摛文宿?

Pronunciation

sòng yè shàng shū

nǎng suì bǎng biǎn zhōu , wàn lǐ guī zì shǔ 。
wǔ yuè xià qú táng , liù yuè guò fú yù 。
yū shí shǐ shí gōng , yī xiào wàng shǔ dú 。
yǔ shàn lín qīng liú , huá shāng bá hóng zhú 。
yī bié shí wǔ nián , qù rì rú diàn sù 。
gū shēng wǎn huán zhāo , liǎn tuì cán lù lù 。
yào jīn fēi suǒ jì , jiàn gōng xīn zì zú 。
chì guī yòu qī zài , shuāi bìng jiāng jiù mù 。
zào wù āi qí qióng , gōng lái wèi yuè mù 。
měi jiàn yǔ zhūn zhūn , yǔ shì yì hán yù 。
shèng zhāo fāng jí xián , dēng yòng jí diào zhù , rú gōng shí jiù dé , gù qǐ dài mèng bǔ 。
chū wén yī zhá xià , yǐ bào sì bèi qù 。
xuán zhī xīn tiān zǐ , xū huái xū qǐ wò , yuàn gōng lùn qí dà , shǐ wéi tiān xià fú 。
jí xuān chuí gǒng má , níng fù chī wén sù ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.