Traditional

送周尚書弘正詩 一

交河望合浦。
玄菟想朱鳶。
共此無期別。
知應復幾年。

Simplified

送周尚书弘正诗 一

交河望合浦。
玄菟想朱鸢。
共此无期别。
知应复几年。

Pronunciation

sòng zhōu shàng shū hóng zhèng shī yī

jiāo hé wàng hé pǔ , xuán tù xiǎng zhū yuān , gòng cǐ wú qī bié , zhī yīng fù jī nián ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.