Traditional

送周尚書弘正詩 二

離期定已促。
別淚轉無從。
惟愁郭門外。
應足數株松。

Simplified

送周尚书弘正诗 二

离期定已促。
别泪转无从。
惟愁郭门外。
应足数株松。

Pronunciation

sòng zhōu shàng shū hóng zhèng shī èr

lí qī dìng yǐ cù , bié lèi zhuǎn wú cóng , wéi chóu guō mén wài , yīng zú shù zhū sōng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.