Traditional

送唐州崔使君侍親赴任

連持使節歷專城,獨賀崔侯最慶榮。
烏府一拋霜簡去,朱輪四從板輿行。
[崔郎中從殿中連典四郡,皆侍親赴任。
]發時止許沙鷗送,到日方乘竹馬迎。
唯慮郡齋賓友少,數杯春酒共誰傾?

Simplified

送唐州崔使君侍亲赴任

连持使节历专城,独贺崔侯最庆荣。
乌府一抛霜简去,朱轮四从板舆行。
[崔郎中从殿中连典四郡,皆侍亲赴任。
]发时止许沙鸥送,到日方乘竹马迎。
唯虑郡斋宾友少,数杯春酒共谁倾?

Pronunciation

sòng táng zhōu cuī shǐ jūn shì qīn fù rèn

lián chí shǐ jié lì zhuān chéng , dú hè cuī hóu zuì qìng róng 。
wū fǔ yī pāo shuāng jiǎn qù , zhū lún sì cóng bǎn yú xíng 。
[ cuī láng zhōng cóng diàn zhōng lián diǎn sì jùn , jiē shì qīn fù rèn 。
] fā shí zhǐ xǔ shā ōu sòng , dào rì fāng chéng zhú mǎ yíng 。
wéi lǜ jùn zhāi bīn yǒu shǎo , shù bēi chūn jiǔ gòng shuí qīng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.