Traditional

送處士歸州,因寄林山人

陵陽不可見,獨往復如何。
舊邑雲山裏,扁舟來去過。
鳥聲春谷靜,草色太湖多。
儻宿荊溪夜,相思漁者歌。

Simplified

送处士归州,因寄林山人

陵阳不可见,独往复如何。
旧邑云山里,扁舟来去过。
鸟声春谷静,草色太湖多。
傥宿荆溪夜,相思渔者歌。

Pronunciation

sòng chǔ shì guī zhōu , yīn jì lín shān rén

líng yáng bù kě jiàn , dú wǎng fù rú hé 。
jiù yì yún shān lǐ , biǎn zhōu lái qù guò 。
niǎo shēng chūn gǔ jìng , cǎo sè tài hú duō 。
tǎng sù jīng xī yè , xiāng sī yú zhě gē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.