Traditional

送夔州班使君

晚日照樓邊,三軍拜峽前。
白雲隨浪散,青壁與山連。
萬嶺岷峨雪,千家橘柚川。
還如赴河內,天上去經年。

Simplified

送夔州班使君

晚日照楼边,三军拜峡前。
白云随浪散,青壁与山连。
万岭岷峨雪,千家橘柚川。
还如赴河内,天上去经年。

Pronunciation

sòng kuí zhōu bān shǐ jūn

wǎn rì zhào lóu biān , sān jūn bài xiá qián 。
bái yún suí làng sàn , qīng bì yǔ shān lián 。
wàn lǐng mín é xuě , qiān jiā jú yòu chuān 。
huán rú fù hé nèi , tiān shàng qù jīng nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.