Traditional

送大理張卿(一題作送張衛尉)

春色依依惜解攜,月卿今夜泊隋堤。
白沙洲上江蘺長,綠樹村邊謝豹啼。
遷客比來無倚仗,故人相去隔雲泥。
越禽唯有南枝分,目送孤鴻飛向西。

Simplified

送大理张卿(一题作送张卫尉)

春色依依惜解携,月卿今夜泊隋堤。
白沙洲上江蓠长,绿树村边谢豹啼。
迁客比来无倚仗,故人相去隔云泥。
越禽唯有南枝分,目送孤鸿飞向西。

Pronunciation

sòng dà lǐ zhāng qīng ( yī tí zuò sòng zhāng wèi wèi )

chūn sè yī yī xī jiě xié , yuè qīng jīn yè bó suí dī 。
bái shā zhōu shàng jiāng lí cháng , lǜ shù cūn biān xiè bào tí 。
qiān kè bǐ lái wú yǐ zhàng , gù rén xiāng qù gé yún ní 。
yuè qín wéi yǒu nán zhī fēn , mù sòng gū hóng fēi xiàng xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.