Traditional

送姚八之句容舊任,便歸江南

故人還水國,春色動離憂。
碧草千萬裏,滄江朝暮流。
桃花迷舊路,萍葉蕩歸舟。
遠戍看京口,空城問石頭。
折芳佳麗地,望月西南樓。
猿鳥共孤嶼,煙波連數州。
誰家過楚老,何處戀江鷗。
尺素能相報,湖山若個憂。

Simplified

送姚八之句容旧任,便归江南

故人还水国,春色动离忧。
碧草千万里,沧江朝暮流。
桃花迷旧路,萍叶荡归舟。
远戍看京口,空城问石头。
折芳佳丽地,望月西南楼。
猿鸟共孤屿,烟波连数州。
谁家过楚老,何处恋江鸥。
尺素能相报,湖山若个忧。

Pronunciation

sòng yáo bā zhī jù róng jiù rèn , biàn guī jiāng nán

gù rén huán shuǐ guó , chūn sè dòng lí yōu 。
bì cǎo qiān wàn lǐ , cāng jiāng zhāo mù liú 。
táo huā mí jiù lù , píng yè dàng guī zhōu 。
yuǎn shù kàn jīng kǒu , kōng chéng wèn shí tóu 。
zhē fāng jiā lì dì , wàng yuè xī nán lóu 。
yuán niǎo gòng gū yǔ , yān bō lián shù zhōu 。
shuí jiā guò chǔ lǎo , hé chǔ liàn jiāng ōu 。
chǐ sù néng xiāng bào , hú shān ruò gè yōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.