Traditional

送子婿崔真甫、李穆往揚州四首

渡口發梅花,山中動泉脈。
蕪城春草生,君作揚州客。
半邏鶯滿樹,新年人獨遠。
落花逐流水,共到茱萸灣。
雁還空渚在,人去落潮翻。
臨水獨揮手,殘陽歸掩門。
狎鳥攜稚子,釣魚終老身。
殷勤囑歸客,莫話桃源人。

Simplified

送子婿崔真甫、李穆往扬州四首

渡口发梅花,山中动泉脉。
芜城春草生,君作扬州客。
半逻莺满树,新年人独远。
落花逐流水,共到茱萸湾。
雁还空渚在,人去落潮翻。
临水独挥手,残阳归掩门。
狎鸟携稚子,钓鱼终老身。
殷勤嘱归客,莫话桃源人。

Pronunciation

sòng zǐ xù cuī zhēn fǔ b lǐ mù wǎng yáng zhōu sì shǒu

dù kǒu fā méi huā , shān zhōng dòng quán mài 。
wú chéng chūn cǎo shēng , jūn zuò yáng zhōu kè 。
bàn luó yīng mǎn shù , xīn nián rén dú yuǎn 。
luò huā zhú liú shuǐ , gòng dào zhū yú wān 。
yàn huán kōng zhǔ zài , rén qù luò cháo fān 。
lín shuǐ dú huī shǒu , cán yáng guī yǎn mén 。
xiá niǎo xié zhì zǐ , diào yú zhōng lǎo shēn 。
yīn qín zhǔ guī kè , mò huà táo yuán rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.