Traditional

送孔黨赴舉

入貢列諸生,詩書業早成。
家承孔聖後,身有魯儒名。
楚水通滎浦,春山擁漢京。
愛君方弱冠,為賦少年行。

Simplified

送孔党赴举

入贡列诸生,诗书业早成。
家承孔圣后,身有鲁儒名。
楚水通荥浦,春山拥汉京。
爱君方弱冠,为赋少年行。

Pronunciation

sòng kǒng dǎng fù jǔ

rù gòng liè zhū shēng , shī shū yè zǎo chéng 。
jiā chéng kǒng shèng hòu , shēn yǒu lǔ rú míng 。
chǔ shuǐ tōng xíng pǔ , chūn shān yōng hàn jīng 。
ài jūn fāng ruò guān , wéi fù shǎo nián xíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.