Traditional

送孔巢父赴河南軍(一作劉長卿詩)

江城相送阻煙波,況復新秋一雁過。
聞道全師征北虜,更言諸將會南河。
邊心杳杳鄉人絕,塞草青青戰馬多。
共許陳琳工奏記,知君名宦未蹉跎。

Simplified

送孔巢父赴河南军(一作刘长卿诗)

江城相送阻烟波,况复新秋一雁过。
闻道全师征北虏,更言诸将会南河。
边心杳杳乡人绝,塞草青青战马多。
共许陈琳工奏记,知君名宦未蹉跎。

Pronunciation

sòng kǒng cháo fù fù hé nán jūn ( yī zuò liú cháng qīng shī )

jiāng chéng xiāng sòng zǔ yān bō , kuàng fù xīn qiū yī yàn guò 。
wén dào quán shī zhēng běi lǔ , gēng yán zhū jiāng huì nán hé 。
biān xīn yǎo yǎo xiāng rén jué , sāi cǎo qīng qīng zhàn mǎ duō 。
gòng xǔ chén lín gōng zòu jì , zhī jūn míng huàn wèi cuō tuó 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.