Traditional

送孔巢父赴河南軍(一作皇甫冉詩)

江南相送隔煙波,況復新秋一雁過。
聞道全軍征北虜,又言詩將會南河。
邊心冉冉鄉人絕,寒色青青戰馬多。
共許陳琳工奏記,知君名行未蹉跎。

Simplified

送孔巢父赴河南军(一作皇甫冉诗)

江南相送隔烟波,况复新秋一雁过。
闻道全军征北虏,又言诗将会南河。
边心冉冉乡人绝,寒色青青战马多。
共许陈琳工奏记,知君名行未蹉跎。

Pronunciation

sòng kǒng cháo fù fù hé nán jūn ( yī zuò huáng fǔ rǎn shī )

jiāng nán xiāng sòng gé yān bō , kuàng fù xīn qiū yī yàn guò 。
wén dào quán jūn zhēng běi lǔ , yòu yán shī jiāng huì nán hé 。
biān xīn rǎn rǎn xiāng rén jué , hán sè qīng qīng zhàn mǎ duō 。
gòng xǔ chén lín gōng zòu jì , zhī jūn míng xíng wèi cuō tuó 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.