Traditional

送宇文遷明府赴洪州張觀察追攝豐城令

送君不復遠為心,余亦扁舟湘水陰。
路逐山光何處盡,春隨草色向南深。
陳蕃待客應懸榻,宓賤之官獨抱琴。
倘見主人論謫宦,爾來空有白頭吟。

Simplified

送宇文迁明府赴洪州张观察追摄丰城令

送君不复远为心,余亦扁舟湘水阴。
路逐山光何处尽,春随草色向南深。
陈蕃待客应悬榻,宓贱之官独抱琴。
倘见主人论谪宦,尔来空有白头吟。

Pronunciation

sòng yǔ wén qiān míng fǔ fù hóng zhōu zhāng guān chá zhuī shè fēng chéng líng

sòng jūn bù fù yuǎn wéi xīn , yú yì biǎn zhōu xiāng shuǐ yīn 。
lù zhú shān guāng hé chǔ jìn , chūn suí cǎo sè xiàng nán shēn 。
chén fán dài kè yīng xuán tà , mì jiàn zhī guān dú bào qín 。
tǎng jiàn zhǔ rén lùn zhé huàn , ěr lái kōng yǒu bái tóu yín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.