Traditional

送安律師

出家童子歲,愛此雪山人。
長路經千裏,孤雲伴一身。
水中應見月,草上豈傷春。
永日空林下,心將何物親。

Simplified

送安律师

出家童子岁,爱此雪山人。
长路经千里,孤云伴一身。
水中应见月,草上岂伤春。
永日空林下,心将何物亲。

Pronunciation

sòng ān lǜ shī

chū jiā tóng zǐ suì , ài cǐ xuě shān rén 。
cháng lù jīng qiān lǐ , gū yún bàn yī shēn 。
shuǐ zhōng yīng jiàn yuè , cǎo shàng qǐ shāng chūn 。
yǒng rì kōng lín xià , xīn jiāng hé wù qīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.