Traditional

送宋休遠之蜀任

求友殊損益,行道異窮申。
綴我平生氣,吐贈薄遊人。
結恩事明主,忍愛遠辭親。
色麗成都俗,膏腴蜀水濱。
如何從宦子,堅白共緇磷。
日月千齡旦,河山萬族春。
懷鉛書瑞府,橫草事邊塵。
不及安人吏,能令王化淳。

Simplified

送宋休远之蜀任

求友殊损益,行道异穷申。
缀我平生气,吐赠薄游人。
结恩事明主,忍爱远辞亲。
色丽成都俗,膏腴蜀水滨。
如何从宦子,坚白共缁磷。
日月千龄旦,河山万族春。
怀铅书瑞府,横草事边尘。
不及安人吏,能令王化淳。

Pronunciation

sòng sòng xiū yuǎn zhī shǔ rèn

qiú yǒu shū sǔn yì , xíng dào yì qióng shēn 。
zhuì wǒ píng shēng qì , tǔ zèng báo yóu rén 。
jié ēn shì míng zhǔ , rěn ài yuǎn cí qīn 。
sè lì chéng dū sú , gāo yú shǔ shuǐ bīn 。
rú hé cóng huàn zǐ , jiān bái gòng zī lín 。
rì yuè qiān líng dàn , hé shān wàn zú chūn 。
huái qiān shū ruì fǔ , héng cǎo shì biān chén 。
bù jí ān rén lì , néng líng wáng huà chún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.