Traditional

送宗實上人遊江南

忽辭洛下緣何事?
擬向江南住幾時?
每過渡頭傷問法,無妨菩薩是船師。

Simplified

送宗实上人游江南

忽辞洛下缘何事?
拟向江南住几时?
每过渡头伤问法,无妨菩萨是船师。

Pronunciation

sòng zōng shí shàng rén yóu jiāng nán

hū cí luò xià yuán hé shì ?
nǐ xiàng jiāng nán zhù jī shí ?
měi guò dù tóu shāng wèn fǎ , wú fáng pú sà shì chuán shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.