Traditional

送客之湖南

年年漸見南方物,事事堪傷北客情。
山鬼趫跳唯一足,峽猿哀怨過三聲。
帆開青草湖中去,衣濕黃梅雨裏行。
別後雙魚難定寄,近來潮不到湓城。

Simplified

送客之湖南

年年渐见南方物,事事堪伤北客情。
山鬼趫跳唯一足,峡猿哀怨过三声。
帆开青草湖中去,衣湿黄梅雨里行。
别后双鱼难定寄,近来潮不到湓城。

Pronunciation

sòng kè zhī hú nán

nián nián jiàn jiàn nán fāng wù , shì shì kān shāng běi kè qíng 。
shān guǐ qiáo tiào wéi yī zú , xiá yuán āi yuàn guò sān shēng 。
fān kāi qīng cǎo hú zhōng qù , yī shī huáng méi yǔ lǐ xíng 。
bié hòu shuāng yú nán dìng jì , jìn lái cháo bù dào pén chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.