Traditional

送客回,晚興

城上雲霧開,沙頭風浪定。
參差亂山出,淡濘平江凈。
行客舟已遠,居人酒初醒。
裊裊秋竹梢,巴蟬聲似磬。

Simplified

送客回,晚兴

城上云雾开,沙头风浪定。
参差乱山出,澹泞平江净。
行客舟已远,居人酒初醒。
袅袅秋竹梢,巴蝉声似磬。

Pronunciation

sòng kè huí , wǎn xīng

chéng shàng yún wù kāi , shā tóu fēng làng dìng 。
cān chà luàn shān chū , dàn nìng píng jiāng jìng 。
xíng kè zhōu yǐ yuǎn , jū rén jiǔ chū xǐng 。
niǎo niǎo qiū zhú shāo , bā chán shēng sì qìng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.