Traditional

送客城西

倦客憑鞍半醉醒,秋光滿眼嘆頹齡。
日斜野渡放船小,風急漁村攤網腥。
客思不堪聞斷雁,詩情強半在郵亭。
歸來更恨城笳咽,煙火昏昏獨掩屏。

Simplified

送客城西

倦客凭鞍半醉醒,秋光满眼叹颓龄。
日斜野渡放船小,风急渔村摊网腥。
客思不堪闻断雁,诗情强半在邮亭。
归来更恨城笳咽,烟火昏昏独掩屏。

Pronunciation

sòng kè chéng xī

juàn kè píng ān bàn zuì xǐng , qiū guāng mǎn yǎn tàn tuí líng 。
rì xié yě dù fàng chuán xiǎo , fēng jí yú cūn tān wǎng xīng 。
kè sī bù kān wén duàn yàn , shī qíng qiáng bàn zài yóu tíng 。
guī lái gēng hèn chéng jiā yān , yān huǒ hūn hūn dú yǎn píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.