Traditional

送客

病上籃輿相送來,衰容秋思兩悠哉。
涼風裊裊吹槐子,卻請行人勸一杯。

Simplified

送客

病上篮舆相送来,衰容秋思两悠哉。
凉风袅袅吹槐子,却请行人劝一杯。

Pronunciation

sòng kè

bìng shàng lán yú xiāng sòng lái , shuāi róng qiū sī liǎng yōu zāi 。
liáng fēng niǎo niǎo chuī huái zǐ , què qǐng xíng rén quàn yī bēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.