Traditional

送客

旗鼓軍威重,關山客路賒。
待封甘度隴,回首不思家。
城下春山路,營中瀚海沙。
河源雖萬裏,音信寄來查。

Simplified

送客

旗鼓军威重,关山客路赊。
待封甘度陇,回首不思家。
城下春山路,营中瀚海沙。
河源虽万里,音信寄来查。

Pronunciation

sòng kè

qí gǔ jūn wēi zhòng , guān shān kè lù shē 。
dài fēng gān dù lǒng , huí shǒu bù sī jiā 。
chéng xià chūn shān lù , yíng zhōng hàn hǎi shā 。
hé yuán suī wàn lǐ , yīn xìn jì lái chá 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.