Traditional

送客

有客相與飲,酒盡惟清言。
坐久饑腸鳴,殷如車輪翻。
烹栗煨芋魁,味美敵熊蹯。
一飽失百憂,牴掌談羲軒。
意倦客辭去,秉炬送柴門;林間鳥驚起,落月傾金盆。

Simplified

送客

有客相与饮,酒尽惟清言。
坐久饥肠鸣,殷如车轮翻。
烹栗煨芋魁,味美敌熊蹯。
一饱失百忧,抵掌谈羲轩。
意倦客辞去,秉炬送柴门;林间鸟惊起,落月倾金盆。

Pronunciation

sòng kè

yǒu kè xiāng yǔ yǐn , jiǔ jìn wéi qīng yán 。
zuò jiǔ jī cháng míng , yīn rú chē lún fān 。
pēng lì wēi yù kuí , wèi měi dí xióng fán 。
yī bǎo shī bǎi yōu , dǐ zhǎng tán xī xuān 。
yì juàn kè cí qù , bǐng jù sòng chái mén û lín jiān niǎo jīng qǐ , luò yuè qīng jīn pén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.