Traditional

送客

長亭柳漸柔,送客當閑遊。
江近聞津鼓,雲開見戍樓。
簿書來袞袞,歲月去悠悠。
閉眼尋歸路,春蕪滿故疇。

Simplified

送客

长亭柳渐柔,送客当闲游。
江近闻津鼓,云开见戍楼。
簿书来衮衮,岁月去悠悠。
闭眼寻归路,春芜满故畴。

Pronunciation

sòng kè

cháng tíng liǔ jiàn róu , sòng kè dāng xián yóu 。
jiāng jìn wén jīn gǔ , yún kāi jiàn shù lóu 。
bù shū lái gǔn gǔn , suì yuè qù yōu yōu 。
bì yǎn xún guī lù , chūn wú mǎn gù chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.