Traditional

送宣尊師醮畢歸越

吹簫江上晚,惆悵別茅君。
踏火能飛雪,登刀入白雲。
晨香長日在,夜磬滿山聞。
揮手桐溪路,無情水亦分。

Simplified

送宣尊师醮毕归越

吹箫江上晚,惆怅别茅君。
踏火能飞雪,登刀入白云。
晨香长日在,夜磬满山闻。
挥手桐溪路,无情水亦分。

Pronunciation

sòng xuān zūn shī jiào bì guī yuè

chuī xiāo jiāng shàng wǎn , chóu chàng bié máo jūn 。
tà huǒ néng fēi xuě , dēng dāo rù bái yún 。
chén xiāng cháng rì zài , yè qìng mǎn shān wén 。
huī shǒu tóng xī lù , wú qíng shuǐ yì fēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.