Traditional

送少微上人遊天臺

石橋人不到,獨往更迢迢。
乞食山家少,尋鐘野路遙。
松門風自掃,瀑布雪難消。
秋夜聞清梵,餘音逐海潮。

Simplified

送少微上人游天台

石桥人不到,独往更迢迢。
乞食山家少,寻钟野路遥。
松门风自扫,瀑布雪难消。
秋夜闻清梵,馀音逐海潮。

Pronunciation

sòng shǎo wēi shàng rén yóu tiān tái

shí qiáo rén bù dào , dú wǎng gēng tiáo tiáo 。
qǐ shí shān jiā shǎo , xún zhōng yě lù yáo 。
sōng mén fēng zì sǎo , pù bù xuě nán xiāo 。
qiū yè wén qīng fàn , yú yīn zhú hǎi cháo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.