Traditional

送少微上人還鹿門

少微不向吳中隱,為個生緣在鹿門。
行入漢江秋月色,襄陽耆舊幾人存。

Simplified

送少微上人还鹿门

少微不向吴中隐,为个生缘在鹿门。
行入汉江秋月色,襄阳耆旧几人存。

Pronunciation

sòng shǎo wēi shàng rén huán lù mén

shǎo wēi bù xiàng wú zhōng yǐn , wéi gè shēng yuán zài lù mén 。
xíng rù hàn jiāng qiū yuè sè , xiāng yáng qí jiù jī rén cún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.