Traditional

送尹補闕元凱琴歌

鳳哉鳳哉,啄瑯玕,飲瑤池,棲昆侖之山哉。
中國有聖人,感和氣,飛來飛來。
自歌自舞,先王冊府,麒麟之臺,羈雌眾雛故山曲。
其鳴喈喈,其鳴喈喈,欲往銜之欻去來,去別鸞鳳心徘徊。
明年阿閣梧桐花葉開,群飛鳳歸來,群飛鳳歸來。

Simplified

送尹补阙元凯琴歌

凤哉凤哉,啄琅玕,饮瑶池,栖昆仑之山哉。
中国有圣人,感和气,飞来飞来。
自歌自舞,先王册府,麒麟之台,羁雌众雏故山曲。
其鸣喈喈,其鸣喈喈,欲往衔之欻去来,去别鸾凤心徘徊。
明年阿阁梧桐花叶开,群飞凤归来,群飞凤归来。

Pronunciation

sòng yǐn bǔ què yuán kǎi qín gē

fèng zāi fèng zāi , zhuó láng gān , yǐn yáo chí , qī kūn lún zhī shān zāi 。
zhōng guó yǒu shèng rén , gǎn hé qì , fēi lái fēi lái 。
zì gē zì wǔ , xiān wáng cè fǔ , qí lín zhī tái , jī cí zhòng chú gù shān qū 。
qí míng jiē jiē , qí míng jiē jiē , yù wǎng xián zhī xū qù lái , qù bié luán fèng xīn pái huái 。
míng nián ā gé wú tóng huā yè kāi , qún fēi fèng guī lái , qún fēi fèng guī lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.