Traditional

送嶽州李十從軍桂州

送客之江上,其人美且才。
風波萬裏闊,故舊十年來。
劍拔蛟隨斷,弓張鳥自摧。
陽橋書落落,驛馬定先回。

Simplified

送岳州李十从军桂州

送客之江上,其人美且才。
风波万里阔,故旧十年来。
剑拔蛟随断,弓张鸟自摧。
阳桥书落落,驿马定先回。

Pronunciation

sòng yuè zhōu lǐ shí cóng jūn guì zhōu

sòng kè zhī jiāng shàng , qí rén měi qiě cái 。
fēng bō wàn lǐ kuò , gù jiù shí nián lái 。
jiàn bá jiāo suí duàn , gōng zhāng niǎo zì cuī 。
yáng qiáo shū luò luò , yì mǎ dìng xiān huí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.