Traditional

送崔使君赴壽州

列郡專城分國憂,彤幨皂蓋古諸侯。
仲華遇主年猶少,公瑾論功位已酬。
草色青青迎建隼,蟬聲處處雜鳴騶。
千裏相思如可見,淮南木葉正驚秋。

Simplified

送崔使君赴寿州

列郡专城分国忧,彤幨皂盖古诸侯。
仲华遇主年犹少,公瑾论功位已酬。
草色青青迎建隼,蝉声处处杂鸣驺。
千里相思如可见,淮南木叶正惊秋。

Pronunciation

sòng cuī shǐ jūn fù shòu zhōu

liè jùn zhuān chéng fēn guó yōu , tóng chān zào gài gǔ zhū hóu 。
zhòng huá yù zhǔ nián yóu shǎo , gōng jǐn lùn gōng wèi yǐ chóu 。
cǎo sè qīng qīng yíng jiàn sǔn , chán shēng chǔ chǔ zá míng zōu 。
qiān lǐ xiāng sī rú kě jiàn , huái nán mù yè zhèng jīng qiū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.