Traditional

送崔使君赴壽州(一作劉長卿詩)

列郡專城分國憂,彤幨皂蓋古諸侯。
仲華遇主年猶少,公瑾論兵位已酬。
草色青青宜建隼,蟬聲處處雜鳴騶。
千裏相思如可見,淮南木落早驚秋。

Simplified

送崔使君赴寿州(一作刘长卿诗)

列郡专城分国忧,彤幨皂盖古诸侯。
仲华遇主年犹少,公瑾论兵位已酬。
草色青青宜建隼,蝉声处处杂鸣驺。
千里相思如可见,淮南木落早惊秋。

Pronunciation

sòng cuī shǐ jūn fù shòu zhōu ( yī zuò liú cháng qīng shī )

liè jùn zhuān chéng fēn guó yōu , tóng chān zào gài gǔ zhū hóu 。
zhòng huá yù zhǔ nián yóu shǎo , gōng jǐn lùn bīng wèi yǐ chóu 。
cǎo sè qīng qīng yí jiàn sǔn , chán shēng chǔ chǔ zá míng zōu 。
qiān lǐ xiāng sī rú kě jiàn , huái nán mù luò zǎo jīng qiū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.