Traditional

送崔處士先適越

山陰好雲物,此去又春風。
越鳥聞花裏,曹娥想鏡中。
小江潮易滿,萬井水皆通。
徒羨扁舟客,微官事不同。

Simplified

送崔处士先适越

山阴好云物,此去又春风。
越鸟闻花里,曹娥想镜中。
小江潮易满,万井水皆通。
徒羡扁舟客,微官事不同。

Pronunciation

sòng cuī chǔ shì xiān shì yuè

shān yīn hǎo yún wù , cǐ qù yòu chūn fēng 。
yuè niǎo wén huā lǐ , cáo é xiǎng jìng zhōng 。
xiǎo jiāng cháo yì mǎn , wàn jǐng shuǐ jiē tōng 。
tú xiàn biǎn zhōu kè , wēi guān shì bù tóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.