Traditional

送崔載華、張起之閩中

不識閩中路,遙知別後心。
猿聲入嶺切,鳥道問人深。
旅食過夷落,方言會越音。
西征開幕府,早晚用陳琳。

Simplified

送崔载华、张起之闽中

不识闽中路,遥知别后心。
猿声入岭切,鸟道问人深。
旅食过夷落,方言会越音。
西征开幕府,早晚用陈琳。

Pronunciation

sòng cuī zài huá b zhāng qǐ zhī mǐn zhōng

bù shí mǐn zhōng lù , yáo zhī bié hòu xīn 。
yuán shēng rù lǐng qiē , niǎo dào wèn rén shēn 。
lǚ shí guò yí luò , fāng yán huì yuè yīn 。
xī zhēng kāi mù fǔ , zǎo wǎn yòng chén lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.