Traditional

送常十九歸嵩少故林

迢迢此恨杳無涯,楚澤嵩丘千裏賒。
歧路別時驚一葉,雲林歸處憶三花。
秋天蒼翠寒飛雁,古堞蕭條晚噪鴉。
他日山中逢勝事,桃源洞裏幾人家。

Simplified

送常十九归嵩少故林

迢迢此恨杳无涯,楚泽嵩丘千里赊。
歧路别时惊一叶,云林归处忆三花。
秋天苍翠寒飞雁,古堞萧条晚噪鸦。
他日山中逢胜事,桃源洞里几人家。

Pronunciation

sòng cháng shí jiǔ guī sōng shǎo gù lín

tiáo tiáo cǐ hèn yǎo wú yá , chǔ zé sōng qiū qiān lǐ shē 。
qí lù bié shí jīng yī yè , yún lín guī chǔ yì sān huā 。
qiū tiān cāng cuì hán fēi yàn , gǔ dié xiāo tiáo wǎn zào yā 。
tā rì shān zhōng féng shèng shì , táo yuán dòng lǐ jī rén jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.