Traditional

送常大夫加散騎常侍赴朔方

故壘煙塵後,新軍河塞間。
金貂寵漢將,玉節度蕭關。
澶漫沙中雪,依稀漢口山。
人知竇車騎,計日勒銘還。

Simplified

送常大夫加散骑常侍赴朔方

故垒烟尘后,新军河塞间。
金貂宠汉将,玉节度萧关。
澶漫沙中雪,依稀汉口山。
人知窦车骑,计日勒铭还。

Pronunciation

sòng cháng dà fū jiā sàn qí cháng shì fù shuò fāng

gù lěi yān chén hòu , xīn jūn hé sāi jiān 。
jīn diāo chǒng hàn jiāng , yù jié dù xiāo guān 。
chán màn shā zhōng xuě , yī xī hàn kǒu shān 。
rén zhī dòu chē qí , jì rì lè míng huán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.