Traditional

送常秀才下第東歸

東歸多旅恨,西上少知音。
寒食看花眼,春風落第心。
百憂當二月,一醉直千金。
到處公卿席,無辭酒盞深。

Simplified

送常秀才下第东归

东归多旅恨,西上少知音。
寒食看花眼,春风落第心。
百忧当二月,一醉直千金。
到处公卿席,无辞酒盏深。

Pronunciation

sòng cháng xiù cái xià dì dōng guī

dōng guī duō lǚ hèn , xī shàng shǎo zhī yīn 。
hán shí kàn huā yǎn , chūn fēng luò dì xīn 。
bǎi yōu dāng èr yuè , yī zuì zhí qiān jīn 。
dào chǔ gōng qīng xí , wú cí jiǔ zhǎn shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.