Traditional

送幼史

淮右寇未散,江西歲再徂。
故裏幹戈地,行人風雪途。
此時與爾別,江畔立踟躕。

Simplified

送幼史

淮右寇未散,江西岁再徂。
故里干戈地,行人风雪途。
此时与尔别,江畔立踟蹰。

Pronunciation

sòng yòu shǐ

huái yòu kòu wèi sàn , jiāng xī suì zài cú 。
gù lǐ gān gē dì , xíng rén fēng xuě tú 。
cǐ shí yǔ ěr bié , jiāng pàn lì chí chú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.