Traditional

送廬山人歸林慮山

無論行遠近,歸向舊煙林。
寥落人家少,青冥鳥道深。
白雲長滿目,芳草自知心。
山色連東海,相思何處尋。

Simplified

送庐山人归林虑山

无论行远近,归向旧烟林。
寥落人家少,青冥鸟道深。
白云长满目,芳草自知心。
山色连东海,相思何处寻。

Pronunciation

sòng lú shān rén guī lín lǜ shān

wú lùn xíng yuǎn jìn , guī xiàng jiù yān lín 。
liáo luò rén jiā shǎo , qīng míng niǎo dào shēn 。
bái yún cháng mǎn mù , fāng cǎo zì zhī xīn 。
shān sè lián dōng hǎi , xiāng sī hé chǔ xún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.