Traditional

送度支留後若侍禦之歙州,便赴信州省覲

國用憂錢谷,朝推此任難。
即山榆莢變,降雨稻花殘。
林響朝登嶺,江喧夜過灘。
遙知驄馬色,應待倚門看。

Simplified

送度支留后若侍御之歙州,便赴信州省觐

国用忧钱谷,朝推此任难。
即山榆荚变,降雨稻花残。
林响朝登岭,江喧夜过滩。
遥知骢马色,应待倚门看。

Pronunciation

sòng dù zhī liú hòu ruò shì yù zhī xī zhōu , biàn fù xìn zhōu shěng jìn

guó yòng yōu qián gǔ , zhāo tuī cǐ rèn nán 。
jí shān yú jiá biàn , jiàng yǔ dào huā cán 。
lín xiǎng zhāo dēng lǐng , jiāng xuān yè guò tān 。
yáo zhī cōng mǎ sè , yīng dài yǐ mén kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.