Traditional

送張判官罷使東歸

白首辭知己,滄洲憶舊居。
落潮回野艇,積雪臥官廬。
範叔寒猶在,周王歲欲除。
春山數畝地,歸去帶經鉏。

Simplified

送张判官罢使东归

白首辞知己,沧洲忆旧居。
落潮回野艇,积雪卧官庐。
范叔寒犹在,周王岁欲除。
春山数亩地,归去带经鉏。

Pronunciation

sòng zhāng pàn guān bà shǐ dōng guī

bái shǒu cí zhī jǐ , cāng zhōu yì jiù jū 。
luò cháo huí yě tǐng , jī xuě wò guān lú 。
fàn shū hán yóu zài , zhōu wáng suì yù chú 。
chūn shān shù mǔ dì , guī qù dài jīng chú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.