Traditional

送張南史(效何記室體)

馬卿工詞賦,位下年將暮。
謝客愛雲山,家貧身不閑。
風波杳未極,幾處逢相識。
富貴人皆變,誰能念貧賤。
岸有經霜草,林有故年枝。
俱應待春色,獨使客心悲。

Simplified

送张南史(效何记室体)

马卿工词赋,位下年将暮。
谢客爱云山,家贫身不闲。
风波杳未极,几处逢相识。
富贵人皆变,谁能念贫贱。
岸有经霜草,林有故年枝。
俱应待春色,独使客心悲。

Pronunciation

sòng zhāng nán shǐ ( xiào hé jì shì tǐ )

mǎ qīng gōng cí fù , wèi xià nián jiāng mù 。
xiè kè ài yún shān , jiā pín shēn bù xián 。
fēng bō yǎo wèi jí , jī chǔ féng xiāng shí 。
fù guì rén jiē biàn , shuí néng niàn pín jiàn 。
àn yǒu jīng shuāng cǎo , lín yǒu gù nián zhī 。
jù yīng dài chūn sè , dú shǐ kè xīn bēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.