Traditional

送張司直赴嶺南謁張尚書

番禺萬裏路,遠客片帆過。
盛府依橫海,荒祠拜伏波。
人經秋瘴變,鳥墜火雲多。
誠憚炎洲裏,無如一顧何。

Simplified

送张司直赴岭南谒张尚书

番禺万里路,远客片帆过。
盛府依横海,荒祠拜伏波。
人经秋瘴变,鸟坠火云多。
诚惮炎洲里,无如一顾何。

Pronunciation

sòng zhāng sī zhí fù lǐng nán yè zhāng shàng shū

fān yú wàn lǐ lù , yuǎn kè piàn fān guò 。
shèng fǔ yī héng hǎi , huāng cí bài fú bō 。
rén jīng qiū zhàng biàn , niǎo zhuì huǒ yún duō 。
chéng dàn yán zhōu lǐ , wú rú yī gù hé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.