Traditional

送張山人歸嵩陽

黃昏慘慘天微雪,修行坊西鼓聲絕。
張生馬瘦衣且單,夜扣柴門與我別。
愧君冒寒來別我,為君沽酒張燈火。
酒酣火暖與君言,何事入關又出關?
答雲前年偶下山,四十余月客長安。
長安古來名利地,空手無金行路難。
朝遊九城陌,肥馬輕車欺殺客。
暮宿五侯門,殘茶冷酒愁殺人。
春明門,門前便是嵩山路。
幸有雲泉容此身,明日辭君且歸去。

Simplified

送张山人归嵩阳

黄昏惨惨天微雪,修行坊西鼓声绝。
张生马瘦衣且单,夜扣柴门与我别。
愧君冒寒来别我,为君沽酒张灯火。
酒酣火暖与君言,何事入关又出关?
答云前年偶下山,四十余月客长安。
长安古来名利地,空手无金行路难。
朝游九城陌,肥马轻车欺杀客。
暮宿五侯门,残茶冷酒愁杀人。
春明门,门前便是嵩山路。
幸有云泉容此身,明日辞君且归去。

Pronunciation

sòng zhāng shān rén guī sōng yáng

huáng hūn cǎn cǎn tiān wēi xuě , xiū xíng fāng xī gǔ shēng jué 。
zhāng shēng mǎ shòu yī qiě dān , yè kòu chái mén yǔ wǒ bié 。
kuì jūn mào hán lái bié wǒ , wéi jūn gū jiǔ zhāng dēng huǒ 。
jiǔ hān huǒ nuǎn yǔ jūn yán , hé shì rù guān yòu chū guān ?
dá yún qián nián ǒu xià shān , sì shí yú yuè kè cháng ān 。
cháng ān gǔ lái míng lì dì , kōng shǒu wú jīn xíng lù nán 。
zhāo yóu jiǔ chéng mò , féi mǎ qīng chē qī shā kè 。
mù sù wǔ hóu mén , cán chá lěng jiǔ chóu shā rén 。
chūn míng mén , mén qián biàn shì sōng shān lù 。
xìng yǒu yún quán róng cǐ shēn , míng rì cí jūn qiě guī qù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.