Traditional

送張常侍西歸

二年花下為閑伴,一旦尊前棄老夫。
西午橋街行悵望,南龍興寺立踟躕。
洛城久住留情否,省騎重歸稱意無。
出鎮歸朝但相訪,此身應不離東都。

Simplified

送张常侍西归

二年花下为闲伴,一旦尊前弃老夫。
西午桥街行怅望,南龙兴寺立踟蹰。
洛城久住留情否,省骑重归称意无。
出镇归朝但相访,此身应不离东都。

Pronunciation

sòng zhāng cháng shì xī guī

èr nián huā xià wéi xián bàn , yī dàn zūn qián qì lǎo fū 。
xī wǔ qiáo jiē xíng chàng wàng , nán lóng xīng sì lì chí chú 。
luò chéng jiǔ zhù liú qíng fǒu , shěng qí zhòng guī chēng yì wú 。
chū zhèn guī zhāo dàn xiāng fǎng , cǐ shēn yīng bù lí dōng dū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.