Traditional

送歸中丞使新羅

詔使殊方遠,朝儀舊典行。
浮天無盡處,望日計前程。
暫喜孤山出,長愁積水平。
野風飄疊鼓,海雨濕危旌。
異俗知文教,通儒有令名。
還將大戴禮,方外授諸生。

Simplified

送归中丞使新罗

诏使殊方远,朝仪旧典行。
浮天无尽处,望日计前程。
暂喜孤山出,长愁积水平。
野风飘叠鼓,海雨湿危旌。
异俗知文教,通儒有令名。
还将大戴礼,方外授诸生。

Pronunciation

sòng guī zhōng chéng shǐ xīn luó

zhào shǐ shū fāng yuǎn , zhāo yí jiù diǎn xíng 。
fú tiān wú jìn chǔ , wàng rì jì qián chéng 。
zàn xǐ gū shān chū , cháng chóu jī shuǐ píng 。
yě fēng piāo dié gǔ , hǎi yǔ shī wēi jīng 。
yì sú zhī wén jiào , tōng rú yǒu líng míng 。
huán jiāng dà dài lǐ , fāng wài shòu zhū shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.