Traditional

送誌彌師往淮南

已能持律藏,復去禮禪亭。
長老偏摩頂,時流尚誦經。
獨行寒野曠,旅宿遠山青。
眷屬空相望,鴻飛已杳冥。

Simplified

送志弥师往淮南

已能持律藏,复去礼禅亭。
长老偏摩顶,时流尚诵经。
独行寒野旷,旅宿远山青。
眷属空相望,鸿飞已杳冥。

Pronunciation

sòng zhì mí shī wǎng huái nán

yǐ néng chí lǜ cáng , fù qù lǐ chán tíng 。
cháng lǎo piān mó dǐng , shí liú shàng sòng jīng 。
dú xíng hán yě kuàng , lǚ sù yuǎn shān qīng 。
juàn shǔ kōng xiāng wàng , hóng fēi yǐ yǎo míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.