Traditional

送方外上人之常州依蕭使君

宰臣思得度,鷗鳥戀為群。
遠客回飛錫,空山臥白雲。
夕陽孤艇去,秋水兩溪分。
歸共臨川史,同翻貝葉文。

Simplified

送方外上人之常州依萧使君

宰臣思得度,鸥鸟恋为群。
远客回飞锡,空山卧白云。
夕阳孤艇去,秋水两溪分。
归共临川史,同翻贝叶文。

Pronunciation

sòng fāng wài shàng rén zhī cháng zhōu yī xiāo shǐ jūn

zǎi chén sī dé dù , ōu niǎo liàn wéi qún 。
yuǎn kè huí fēi xī , kōng shān wò bái yún 。
xī yáng gū tǐng qù , qiū shuǐ liǎng xī fēn 。
guī gòng lín chuān shǐ , tóng fān bèi yè wén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.