Traditional

送族弟單父主簿凝攝宋城主簿至郭南月橋卻回

吾家青萍劍,操割有餘閑。
往來糾二邑,此去何時還。
鞍馬月橋南,光輝歧路間。
賢豪相追餞,卻到棲霞山。
群花散芳園,鬥酒開離顏。
樂酣相顧起,征馬無由攀。

Simplified

送族弟单父主簿凝摄宋城主簿至郭南月桥却回

吾家青萍剑,操割有馀闲。
往来纠二邑,此去何时还。
鞍马月桥南,光辉歧路间。
贤豪相追饯,却到栖霞山。
群花散芳园,斗酒开离颜。
乐酣相顾起,征马无由攀。

Pronunciation

sòng zú dì dān fù zhǔ bù níng shè sòng chéng zhǔ bù zhì guō nán yuè qiáo què huí

wú jiā qīng píng jiàn , cāo gē yǒu yú xián 。
wǎng lái jiū èr yì , cǐ qù hé shí huán 。
ān mǎ yuè qiáo nán , guāng huī qí lù jiān 。
xián háo xiāng zhuī jiàn , què dào qī xiá shān 。
qún huā sàn fāng yuán , dǒu jiǔ kāi lí yán 。
lè hān xiāng gù qǐ , zhēng mǎ wú yóu pān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.

Comments

Frank Watson's picture

Poetic Translation
 
 
Literal Character Translation
 
Send-Off Tribe Younger-Brother Single Father Master Register Freeze Take-In Song-Dynasty Castle Master Register Arrive Outer-Part-Of-City Southern Moon Bridge Still Return
 
My house blue traveling sword,
Manage partition have surplus idle-time.
Depart come inspect two districts,
Then depart what time still.
Saddle horse moon bridge south,
Light bright fork-of-road road interval.
Virtuous brave mutual expel send-off,
Still go-to stay rosy-clouds mountain.
Multitude blossoms scatter fragrant garden,
Struggle wine open depart face.
Happy enjoy-intoxicants mutual look-back rise,
Attack horse no cause climb.
 
 
Literal Word Translation
 
Send-off Cousin Single Father Official Registrar Stare Absorb Song Dynasty Castle Official Registrar Arrive Outer Wall Southern Moon Bridge Go Back Return
 
My house green duckweed sword,
Grasp cut have an abundance of leisure.
Dealings gather together two villages,
These apart when return.
Saddle horse moon bridge south,
Brilliant divergence from road time.
Worthy heroic each other recall farewell dinner,
But arrive Shandong Mountain.
Blossoms scatter fragrant garden,
Put together wine open leave face.
Happy drunk each other look after rise,
Horse unable to climb.

Report SPAM