Traditional

送春歸 元和十一年三月三十日作。

送春歸,三月盡日日暮時。
去年杏園花飛禦溝綠,何處送春曲江曲。
今年杜鵑花落子規啼,送春何處西江西。
帝城送春猶怏怏,天涯送春能不加惆悵?
莫惆悵,送春人。
冗員無替五年罷,應須準擬再送潯陽春。
五年炎涼凡十變,又知此身健不健?
好去今年江上春,明年未死還相見。

Simplified

送春归 元和十一年三月三十日作。

送春归,三月尽日日暮时。
去年杏园花飞御沟绿,何处送春曲江曲。
今年杜鹃花落子规啼,送春何处西江西。
帝城送春犹怏怏,天涯送春能不加惆怅?
莫惆怅,送春人。
冗员无替五年罢,应须准拟再送浔阳春。
五年炎凉凡十变,又知此身健不健?
好去今年江上春,明年未死还相见。

Pronunciation

sòng chūn guī yuán hé shí yī nián sān yuè sān shí rì zuò 。

sòng chūn guī , sān yuè jìn rì rì mù shí 。
qù nián xìng yuán huā fēi yù gōu lǜ , hé chǔ sòng chūn qū jiāng qū 。
jīn nián dù juān huā luò zǐ guī tí , sòng chūn hé chǔ xī jiāng xī 。
dì chéng sòng chūn yóu yàng yàng , tiān yá sòng chūn néng bù jiā chóu chàng ?
mò chóu chàng , sòng chūn rén 。
rǒng yuán wú tì wǔ nián bà , yīng xū zhǔn nǐ zài sòng xún yáng chūn 。
wǔ nián yán liáng fán shí biàn , yòu zhī cǐ shēn jiàn bù jiàn ?
hǎo qù jīn nián jiāng shàng chūn , míng nián wèi sǐ huán xiāng jiàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.