Traditional

送曾學士赴行在

二月侍燕觴,紅杏寒未拆;四月送入都,杏子已可摘。
流年不貸人,俯仰遂成昔。
事賢要及時,感此我心惻。
欲書加餐字,寄之西飛翮。
念公為民起,我得怨乖隔?
搖搖跂前旌,去去望車軛。
亭鄣郁將暮,落日淡陂澤。
敢忘國士風,涕泣效臧獲。
敬輸千一慮,或取二三策。
公歸對延英,清問方側席;民瘼公所知,願言寫肝膈。
向來酷吏橫,至今有遺螫;織羅士破膽,白著民碎魄。
詔書已屢下,宿蠹或未革;期公作醫和,湯劑窮絡脈。
士生恨不用,得位忍辭責。
並乞謝諸賢:努力光竹帛。

Simplified

送曾学士赴行在

二月侍燕觞,红杏寒未拆;四月送入都,杏子已可摘。
流年不贷人,俯仰遂成昔。
事贤要及时,感此我心恻。
欲书加餐字,寄之西飞翮。
念公为民起,我得怨乖隔?
摇摇跂前旌,去去望车轭。
亭鄣郁将暮,落日澹陂泽。
敢忘国士风,涕泣效臧获。
敬输千一虑,或取二三策。
公归对延英,清问方侧席;民瘼公所知,愿言写肝膈。
向来酷吏横,至今有遗螫;织罗士破胆,白著民碎魄。
诏书已屡下,宿蠹或未革;期公作医和,汤剂穷络脉。
士生恨不用,得位忍辞责。
并乞谢诸贤:努力光竹帛。

Pronunciation

sòng zēng xué shì fù xíng zài

èr yuè shì yàn shāng , hóng xìng hán wèi chāi û sì yuè sòng rù dū , xìng zǐ yǐ kě zhāi 。
liú nián bù dài rén , fǔ yǎng suì chéng xī 。
shì xián yào jí shí , gǎn cǐ wǒ xīn cè 。
yù shū jiā cān zì , jì zhī xī fēi hé 。
niàn gōng wéi mín qǐ , wǒ dé yuàn guāi gé ?
yáo yáo qí qián jīng , qù qù wàng chē è 。
tíng zhāng yù jiāng mù , luò rì dàn bēi zé 。
gǎn wàng guó shì fēng , tì qì xiào zāng huò 。
jìng shū qiān yī lǜ , huò qǔ èr sān cè 。
gōng guī duì yán yīng , qīng wèn fāng cè xí û mín mò gōng suǒ zhī , yuàn yán xiě gān gé 。
xiàng lái kù lì héng , zhì jīn yǒu yí shì û zhī luó shì pò dǎn , bái zhù mín suì pò 。
zhào shū yǐ lǚ xià , sù dù huò wèi gé û qī gōng zuò yī hé , tāng jì qióng luò mài 。
shì shēng hèn bù yòng , dé wèi rěn cí zé 。
bìng qǐ xiè zhū xián : nǔ lì guāng zhú bó 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.