Traditional

送朱山人放越州,賊退後歸山陰別業

越州初罷戰,江上送歸橈。
南渡無來客,西陵自落潮。
空城垂故柳,舊業廢春苗。
閭裏相逢少,鶯花共寂寥。

Simplified

送朱山人放越州,贼退后归山阴别业

越州初罢战,江上送归桡。
南渡无来客,西陵自落潮。
空城垂故柳,旧业废春苗。
闾里相逢少,莺花共寂寥。

Pronunciation

sòng zhū shān rén fàng yuè zhōu , zéi tuì hòu guī shān yīn bié yè

yuè zhōu chū bà zhàn , jiāng shàng sòng guī ráo 。
nán dù wú lái kè , xī líng zì luò cháo 。
kōng chéng chuí gù liǔ , jiù yè fèi chūn miáo 。
lǘ lǐ xiāng féng shǎo , yīng huā gòng jì liáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.